153 veľkých rýb

lank

Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiadskom mori. Zjavil sa takto:  Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Povedali mu: Aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal: Deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu: Nie! Nato im povedal: Spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť — bol totiž nahý — a hodil sa do mora. (Ján 21:1-7)
rybár

Tento príbeh sa odohral po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. V tom čase sa učeníci vracali späť do starého spôsobu života, ktorý žili predtým, ako ich Pán povolal. Boli loviť ryby, pretože sa potrebovali spamätať z toho, čo sa udialo v posledné dni (ukrižovanie Pána a následné zmŕtvychvstanie). Títo muži zažili traumatizujúci zážitok a nevedeli ako majú ďalej pokračovať.

Boh ich učí, že sú úplne závislí na Ježišovi a na novej situácii. Ako človek ide životom, neustále sa nachádza v novej situácii – či už v dobrej alebo zlej – a stále sa snaží všetko robiť tak dobre ako len vie. 

Keď sa nachádzame v takej situácii, že robíme to, čo máme, ale aj tak z toho nedostávame to, čo by sme potrebovali, znamená to, že sa nachádzame v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. 

Tento príbeh nás učí komunikovať s Pánom a prijímať Jeho zjavenie. On nám skrze zjavenia dáva ten správny čas a miesto. Keď budeme pod Pánovým vedením robiť veci v správnom čase a na správnom mieste, budeme požehnaní.

Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala.  (Ján 21:8-11)

153 rýb symbolizuje plnosť, teda môžeme povedať, že keď sa Pán zjavil, zabezpečil ich plnosťou. V prvom storočí verili, že existuje 153 druhov rýb, čo jednoducho znamená, že sieť evanjelia vie zachytiť každého človeka. Ambícia siete (teda cirkvi), ktorú Boh vedie je tá, aby tam bola plnosť rýb (teda ľudí) a potom tam bude plnosť Božej slávy.

Skúsme začať pozerať inak na naše problémy, veď samotný Boh nechce, aby sme sa pridŕžali iba tej istoty, ktorú sme mali predtým, ako nás povolal. On túži po tom, aby sme mu išli naproti, poslúchali Ho a počítali s Jeho zjavením. Majúc toto zjavenie sa rozhodneme kráčať s Kristom a hodiť sieť na tú správnu stranu. Vtedy máme k dispozícii plnosť siete, ktorá sa netrhá. Už nebudeme riešiť problémy deficitu, ale problémy plnosti.

Kde sa môžeme stretnúť s Bohom? No predsa aj na bohoslužbe – ako aj Pán zavolal učeníkov na breh, tak aj my prichádzame na miesto, kde zabudneme na prácu a stretneme sa s Pánom a Jeho prítomnosťou. Pán aj na nás takto čaká a pýta sa nás, či sa nám darí. Pýta sa aj na veci, ktoré sme robili predtým ako nás On povolal. My v nich môžeme pokračovať, ale je potrebné, aby sme počúvali Pána, čakali na Jeho zjavenie a robili veci v pravý čas a na pravom mieste. Keď tak budeme robiť, Pán nás požehná plnosťou. 

blank

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.