V čo veríme

Veríme, že Biblia je Božie Slovo. Je presná, autoritatívna a je možné ju aplikovať do nášho každodenného života.

 • 2Tim 3:16-17
 • Žid 4:12
 • 2Moj 24:3
 • 2Pt 3:2

Veríme v jediného večného Boha, ktorý je Stvoriteľom všetkého. On existuje v troch osobách: Boh Otec, Boh Syn, a Boh Duch Svätý. Vo svojej podstate je úplne milujúci a svätý.

 • 5Moj 6:1-3
 • Iz 48:16
 • Mt 28:19
 • Ef 4:4-6

Veríme, že hriech nás oddelil od Boha, a od jeho plánu pre naše životy.

 • 1Moj 1:26-31
 • Rim 3:23

Veríme, že Pán Ježiš Kristus, ako Boh aj človek, je jediný, kto nás môže zmieriť s Bohom. Žil príkladný život bez hriechu, zomrel na kríži na miesto nás a znovu vstal z mŕtvych, aby dokázal svoje víťazstvo a zmocnil nás k životu.

 • Kol 1:15-19
 • Flp 2:5-11
 • 1Tim 2:5-6
 • Jn 1:1-3, 14-18

Veríme, že aby sme mohli prijať odpustenie hriechov a znovuzrodenie, musíme odvrátiť od svojich hriechov, uveriť v Ježiša Krista a podriadiť sa Jeho vôli pre naše životy.

 • Rim 5:12-21
 • Rim 10:9-10
 • Jn 3:16-17
 • 1Jn 3:8-10

Veríme, že ak chceme žiť svätý život prinášajúci ovocie podľa Božej vôle, musíme byť pokrstení vo vode a naplnení mocou a silou Ducha Svätého. Duch Svätý nám umožňuje používať duchovné dary, vrátane hovorenia v jazykoch.

 • Mt 3:11
 • Jn 14:16-17
 • Sk 1:8
 • Sk 2

Veríme v moc a dôležitosť cirkvi a nevyhnutnosť veriacich pravidelne sa stretávať pre spoločenstvo, na modlitbu a večeru Pánovu.

 • Mt 28:19-20
 • 1Pt 3:21
 • Lk 22:7-20
 • 1Kor 11:17-30

Veríme, že Boh nás osobne vybavil všetkým čo potrebujeme, aby sme mohli úspešne naplniť Jeho vôľu pre naše životy, čo je uctievať Boha, plniť našu úlohu v cirkvi a slúžiť komunite, v ktorej žijeme.

 • Sk 20:24
 • 1Kor 12:7
 • Ef 4:11-16
 • Flp 3:13-14
 • 1Pt 4:10-11

Veríme, že Boh nás chce uzdraviť a premeniť tak, aby sme žili zdravý a požehnaný život, a aby sme aj my pomáhali druhým.

 • Iz 53:4-5
 • 1Pt 2:24
 • 2Kor 8:9

Veríme, že naša večná a konečná destinácia, nebo alebo peklo, je určená našou odpoveďou Pánovi Ježisovi Kristovi.

 • 1Tes 4:16-17
 • 1Kor 15:51-52
 • Zj 20
 • Zj 21

Veríme, že Pán Ježiš Kristus sa vráti, ako sľúbil.

 • Žid 9:27-28
 • Mt 25:31-46
 • Zj 22:12
 • Sk 1:11