V čo veríme

Veríme, že Biblia je Božie Slovo. Je presná, autoritatívna a je možné ju aplikovať do nášho každodenného života.

 • 2. Timoteovi 3:16-17
 • Židom 4:12
 • 2. Mojžišova 24:3
 • 2. Petrov 3:2

Veríme v jediného večného Boha, ktorý je Stvoriteľom všetkého. On existuje v troch osobách: Boh Otec, Boh Syn, a Boh Duch Svätý. Vo svojej podstate je úplne milujúci a svätý.

 • 5. Mojžišova 6:1-3
 • Izaiáš 48:16
 • Matúš 28:19
 • Efežanom 4:4-6

Veríme, že hriech nás oddelil od Boha, a od jeho plánu pre naše životy.

 • 1. Mojžišova 1:26-31
 • Rimanom 3:23

Veríme, že Pán Ježiš Kristus, ako Boh aj človek, je jediný, kto nás môže zmieriť s Bohom. Žil príkladný život bez hriechu, zomrel na kríži na miesto nás a znovu vstal z mŕtvych, aby dokázal svoje víťazstvo a zmocnil nás k životu.

 • Kološanom 1:15-19
 • Filipanom 2:5-11
 • 1. Timoteovi 2:5-6
 • Ján 1:1-3, 14-18

Veríme, že aby sme mohli prijať odpustenie hriechov a znovuzrodenie, musíme odvrátiť od svojich hriechov, uveriť v Ježiša Krista a podriadiť sa Jeho vôli pre naše životy.

 • Rimanom 5:12-21
 • Rimanom 10:9-10
 • Ján 3:16-17
 • 1. Ján 3:8-10

Veríme, že ak chceme žiť svätý život prinášajúci ovocie podľa Božej vôle, musíme byť pokrstení vo vode a naplnení mocou a silou Ducha Svätého. Duch Svätý nám umožňuje používať duchovné dary, vrátane hovorenia v jazykoch.

 • Matúš 3:11
 • Ján 14:16-17
 • Skutky 1:8
 • Skutky 2

Veríme v moc a dôležitosť cirkvi a nevyhnutnosť veriacich pravidelne sa stretávať pre spoločenstvo, na modlitbu a večeru Pánovu.

 • Matúš 28:19-20
 • 1. Petrov 3:21
 • Lukáš 22:7-20
 • 1. Korinťanom 11:17-30

Veríme, že Boh nás osobne vybavil všetkým čo potrebujeme, aby sme mohli úspešne naplniť Jeho vôľu pre naše životy, čo je uctievať Boha, plniť našu úlohu v cirkvi a slúžiť komunite, v ktorej žijeme.

 • Skutky 20:24
 • 1. Korinťanom 12:7
 • Efežanom 4:11-16
 • Filipanom 3:13-14
 • 1. Petrov 4:10-11

Veríme, že Boh nás chce uzdraviť a premeniť tak, aby sme žili zdravý a požehnaný život, a aby sme aj my pomáhali druhým.

 • Izaiáš 53:4-5
 • 1. Petrov 2:24
 • 2. Korinťanom 8:9

Veríme, že naša večná a konečná destinácia, nebo alebo peklo, je určená našou odpoveďou Pánovi Ježisovi Kristovi.

 • 1. Tesaloničanom 4:16-17
 • 1. Korinťanom 15:51-52
 • Zjavenie 20
 • Zjavenie 21

Veríme, že Pán Ježiš Kristus sa vráti, ako sľúbil.

 • Židom 9:27-28
 • Matúš 25:31-46
 • Zjavenie 22:12
 • Skutky 1:11