Urob viac ako sa od teba žiada

blank

Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale jako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlive jedni druhých údami. A majúc rozdielne dary, podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech je v úmere s vierou; buď službu, verný v službe; buď ten, kto učí, v učení; buď kto napomína, v napomínaní; ten, kto sa sdieľa, v prostote; kto je predstavený, v pilnosti; kto činí milosrdenstvo, nech to robí veselou tvárou, ochotne. (Rim 12:4-8)
spolocne

Každý z nás disponuje inými duchovnými darmi od Boha. Tieto dary sme dostali z milosti a je našou úlohou, aby sme ich počas nášho života rozvíjali a rozmnožovali. Jedným zo spôsobov uvoľňovania duchovných darov do nášho života je napríklad aj finančné podporovanie zboru. Keď dávame financie na potreby Božieho diela, vyjadrujeme tým našu zdieľnosť, ktorú si Pán nenechá bez povšimnutia a požehná nás. 

A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj. (Mt 5:41-42)

Tu nám Božie slovo vysvetľuje, že by sme mali reagovať kladne na prosby ľudí. Nielenže by sme mali týmto prosbám vyhovieť, ale vždy sa máme snažiť urobiť ešte viac ako je od nás žiadané. Keď budeme vždy rozmýšľať o tom, ako urobiť ešte viac pre ľudí aj pre Pána, môžeme očakávať od Boha to isté. Vždy nám dá nesmierne viac ako si prosíme, ako sa modlíme, alebo dokonca viac ako si vieme predstaviť.

Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí Hospodin, a buď silný Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný, všetok ľud zeme, hovorí Hospodin, a robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin Zástupov, so slovom, ktoré som smluvil s vami, keď ste išli z Egypta, a môj Duch tiež stojí vo vašom strede; nebojte sa! Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. A zatrasiem všetkými národami, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov. Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin Zástupov. Väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin Zástupov. (Haggeus 2:4-10)

V deviatom verši Haggeus hovorí, že druhý chrám, ktorý v tej dobe ešte ani nestál, bude slávnejší ako ten prvý. Toto proroctvo poukazuje aj na úžasnú budúcnosť, ktorá čaká cirkev. Totiž nie iba v Haggeovi, ale aj celou Bibliou sa nesie to, že koniec bude lepší ako začiatok. Boh zatrasie všetkými národmi a vyleje svoju slávu a Svätého Ducha na Zem. Čakajú nás teda úžasné veci, pri ktorých Boh bude s nami. On nás neopustí, preto sa nemusíme báť a môžeme smelo pokračovať v práci na Božom diele.

Ale Peter zastanúc si s jedonástimi povýšil svoj hlas a povedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe, a počujte moje slová! Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela: A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň Pánov, veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. (Sk 2:14-21)

Tu môžeme vidieť úplne prvú kázeň Petra po vyliatí Svätého Ducha. Hovorí o tom, že sláva druhého domu bude väčšia ako toho prvého, Čítame tu o obrovských skutkoch, ktoré sa budú diať v posledných časoch. Tiež je tu reč o tom, ako naši synovia a dcéry budú prorokovať. Dokonca aj starší ľudia obnovia svoje sny a ciele, budú znovu naplno žiť, pretože na nich bude vyliaty Svätý Duch. 

Celkom isto smerujeme k väčším veciam, aké sú za nami. Prichádza doba, kedy vzývanie mena Pánovho bude tak silné a mocné, Jeho záchrana bude tak silno pôsobiť, že každý, kto bude vzývať Jeho meno, bude zachránený. Biblia nám hovorí, že ideme od slávy k sláve, teda my a aj Božie dielo rastieme. Zotrvajme teda v tomto duchu, vo viere a v nadšení z tejto skutočnosti. 

Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová: Ježiša Nazarejského, muža, od Boha pred vami presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, jako aj sami viete - toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripäli na kríž a zavraždili, ktorého Boh vzkriesil oprostiac bolestí smrti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. Lebo Dávid hovorí vzťahom na neho: Vždycky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa rozveselilo moje srdce, a môj jazyk splesal, áno i moje telo bude stániť na nádeji, lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti ani nedáš svojmu Svätému vidieť porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou! Mužovia bratia! Patrí sa povedať vám prosto a smele o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda súc prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier, podľa tela, vzbudí Krista a dosadí na jeho trón, a vidiac to vopred hovoril o zmŕtvychvstaní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo že nevidelo porušenia. Toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súc tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali! (Sk 2:22-36)

Ježiš prišiel na túto Zem a bol preslávený obrovskými zázrakmi a Božou mocou. Božia moc bola tak silne a mocne prítomná v Jeho živote, že sa ľudia divili nielen tým zázrakom, ale aj moci, ktorou ich činil. Po ukrižovaní Ježiš na chvíľu zostúpil do pekla, no Boh ho vzkriesil a Pán sa posadil na svoj nebeský trón slávy po pravici Boha Otca. Jeho sláva bola na konci ešte väčšia ako počas jeho pobytu na zemi. To isté platí aj pre nás: môžeme počas svojho života prechádzať čímkoľvek, stále smerujeme k neskutočne slávnym veciam, ktoré v minulosti nemali obdobu. 

A keď to počuli, boli hlboko dojatí, až do srdca, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia? A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých - a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril: Zachráňte sa od tohoto pokolenia krivolakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť, a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. A každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. (Sk 2:37-47)

Petrove slová dojali poslucháčov a pýtali sa, čo majú robiť. V prvom rade je potrebné, aby sme činili pokánie a teda aj zmenili zmýšľanie nášho srdca. Je dôležité, aby sme sa nevyhýbali prosbám a nezapreli dar od Boha. Práve naopak: slúžme ľuďom a Bohu, urobme vždy viac ako je od nás žiadané a uvidíme Božie zasľúbenia v našich životoch. 

Ďalej čítame, že prišla bázeň Božia na tých, ktorí ochotne prijali Petrove slová a zotrvávali v apoštolskom učení. Následne sa dialo veľa divov a zázrakov. Znovuzrodení veriaci zotrvávali spolu a Pán im každý deň pridával ďalších zachránených. Presne toto aj my chceme prijať do svojich životov a cirkvi, preto je potrebné zotrvať v milosti, v Božej moci, obdarovávať jeden druhého. Pán na to reaguje a pridá nám oveľa viac, požehná nás a každodenne sa budú obracať ľudia ku Kristovi.

blank

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *