Rozhodol som sa uveriť v Ježiša Krista! ...a čo ďalej???


1. Je potrebné správne chápať spasenie.
Ak si uveril(a) v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, si spasený(á)! Všetky tvoje hriechy sú odpustené a Boh zasľúbil, že ťa nikdy neopustí ani nezanechá (Rímskym 8:38-39; Matúš 28:20). Pamätaj, že tvoje spasenie bolo získané v Ježišovi Kristovi (Ján 10:28-29). Ak veríš jedine v Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš mať istotu, že večnosť budeš tráviť s Bohom v nebesiach!

2. Nájdi si dobrý zbor, kde sa vyučuje Biblia a praktizuje spoločenstvo so Svätým Duchom.
Nemyslite na kostol ako na budovu. Zbor sú ľudia. Je veľmi dôležité, aby veriaci v Ježiša Krista mali navzájom spoločenstvo. Toto je jedným z primárnych funkcií zboru. Teraz, keď ste uverili v Ježiša Krista, chceme vás povzbudiť, aby ste si našli zbor žijúci podľa Biblie niekde vo svojom okolí a porozprávali sa s pastorom. Povedzte mu o svojej viere v Ježiša Krista.
Druhou funkciou zboru je vyučovať Bibliu. Môžete sa naučiť aplikovať Božie prikázania vo vašom živote. Porozumieť Biblii je kľúčom k úspešnému a mocnému kresťanskému životu. 2 Timoteovi 3:16-17 hovorí, “Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, naprávať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobilý na všetko dobré.”
Treťou funkciou zboru je spoločenstvo. Spoločenstvo na bohoslužbách je vďakou Bohu za všetko, čo vykonal! Boh nás spasil. Boh nás miluje. Boh sa o nás stará. Boh nás vedie a pomáha nám. Ako by sme mu neďakovali? Boh je svätý, spravodlivý, milujúci, milostivý a plný milosrdenstva. Zjavenie 4:11 hovorí, “Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené.”
Zo všetkých darov ľudstvu od Boha, nie je nič väčšieho, než je prítomnosť Ducha Svätého. Duch má mnoho funkcií, úloh a aktivít. On pracuje v srdciach všetkých ľudí na celom svete. Ježiš povedal učeníkom, že On pošle Ducha na svet, aby „usvedčil svet z viny v súvislosti s hriechom, spravodlivosťou a súdom“ (Ján 16:7-11). Ježiš povedal, že pošle Ducha, aby bol našim Pomocníkom, Tešiteľom a Vodcom. „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky.“ (Ján 14:16). Je aj objaviteľom pravdy. Prítomnosť Ducha v nás nám umožňuje pochopiť a interpretovať Božie slovo. Ježiš povedal svojim učeníkom, že: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy“ (Ján 16:13). Ďalšou z úloh Ducha Svätého je to, že On je Darca darov. 1. Korintským 12 opisuje duchovné dary dané veriacim, aby sme sa mohli fungovať ako telo Kristovo na zemi.
 
3. Každý deň si vyčleň čas a sústreď sa na Boha.
Je pre nás veľmi dôležité, aby sme každý deň trávili čas úplným sústredením sa na Boha. Niektorí ľudia to nazývajú “stíšením.” Iní to nazývajú “rozjímaním,” pretože je to čas, ktorý zasvätíme Bohu a rozjímame o Ňom. Niektorí tak robia v ranných hodinách, kým iní radšej večer. Nezáleží na tom, ako tento čas nazývate, alebo kedy si ho vyhradíte. Záleží na tom, aby ste pravidelne trávili čas s Bohom. Čo sa deje počas našej chvíle s Bohom?
Modlitba: 
Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom. Hovorte s Bohom o vašich potrebách a problémoch. Poproste Boha, aby vám dal múdrosť a viedol vás. Proste Boha, aby vám pomáhal vo vašich potrebách. Povedzte Bohu ako veľmi Ho milujete a akí ste vďační za všetko, čo pre vás robí. O tomto je modlitba.

Čítanie Biblie:
Okrem vyučovania Biblie v zbore, v nedeľnej škole, a/alebo Biblickej hodine – Bibliu máte čítať aj sami pre seba. Biblia obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli žiť úspešný kresťanský život. Je v nej Božie vedenie v rozhodnutiach, ktoré v živote robíte, je tam návod ako poznať Božiu vôľu, ako slúžiť iným, a ako duchovne rásť. Biblia je Božim slovom pre nás. Biblia je v zásade Božím manuálom ako máme žiť svoj život, aby bol Bohu milým a nám prospešným a uspokojujúcim.

4. Rozvíjaj vzťahy s ľudmi, ktorí ti môžu duchovne pomáhať.
1 Korintským 15:33 nám hovorí, “Nedajte sa klamať: ‘Zlé reči kazia dobré mravy.’” Biblia obsahuje varovania pred “zlým” vplyvom, ktorý na nás môžu mať ľudia. Tráviť čas s tými, ktorí praktizujú hriešne aktivity nám privodí pokušenie. Charakter ľudí, s ktorými sa zdržiavame, sa o nás “obtrie”. Preto je veľmi dôležité obklopovať sa ľuďmi, ktorí milujú Pána a sú Mu oddaní.

5. Daj sa pokrstiť.
Mnoho ľudí sa mýli vo veci krstu. Slovo “pokrstiť” znamená byť ponorený do vody. Krst je biblickým spôsobom ako verejne vyznať svoju vieru v Krista a svoj záväzok nasledovať Ho. Akt ponorenia do vody ilustruje ako sme pochovaní spolu s Kristom. Akt znovu vynorenia sa z vody znázorňuje Kristovo vzkriesenie. Byť pokrstený je stotožniť sa s Ježišom v smrti, pohrebe a vzkriesení (Rímskym 6:3-4). Krst sám nás nespasí. Krst nezmýva naše hriechy. Krst je jednoducho krokom poslušnosti, verejným vyznaním viery v Krista, že jedine On nás môže spasiť. Krst je dôležitý, lebo je krokom poslušnosti – verejným vyznaním viery v Krista a vášho odhodlania nasledovať Ho.
Krst Duchom Svätým sa môže definovať ako čin, ktorým Duch Svätý postavuje veriacich do spoločenstva s Kristom, a do spoločenstva s inými veriacimi v tele Kristovom v čase spasenia.

Pri krste Duchom Svätým sa dejú dve veci:
  • zjednotenie s Telom Kristovým
  • činí právoplatným naše ukrižovanie s Kristom
​Byť v Jeho tele znamená, že sme vzkriesení s ním v nový život (Rimanom 6:4). V tom prípade sa máme starať a udržiavať to telo vo funkcii, tak ako je to zapísané v kontexte 1 Korinťanom 12:13. Prežitie jedného krstu Duchom Svätým je základ jednoty cirkvi.

Ak ste pripravený na krst, mali by ste o tom hovoriť s pastorom.