Stvorený k dobrým skutkom

blank

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.  (Ef 2:8-10)

Apoštol Pavol tu nehovorí o tom ako nás Boh fyzicky stvoril, keď sme sa narodili na tento svet. Je tu reč o našom druhom narodení skrze vieru v Krista Ježiša. Boh poslal svojho jediného Syna na túto zem, aby uskutočnil obrovské dielo. Ak v Neho uveríme a pozveme Ho do svojho života, môžeme sa znovu narodiť. Nie sme teda spasení a zachránení zo žiadneho skutku, ale z milosti Božej. Je to dar od Boha, ktorý sme jednoducho prijali. Prečo to urobil? Aký je jeho zámer? Odpoveď nájdeme v tomto úseku Božieho Slova. Boh nás pritiahol k sebe a urobil z nás svoje deti, aby sme konali dobré skutky, ktoré pre nás dopredu pripravil.  Nie je úžasné, že Boh pre nás ešte predtým ako sme existovali, pripravil Jeho zámer a skutky, ktoré máme vykonať? 

blank

Vedzte, že on, Hospodin, je Boh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy. (Ž 100:3)

Je teda veľmi dôležité, aby sme boli zamestnaní takými skutkami, ktoré oslavujú Boha a napĺňajú náš život požehnaním a zasľúbeniami. Aké sú to skutky? Niektoré skutky sú spoločné, ktoré majú robiť všetci kresťania rovnako. Napríklad: modlenie sa, čítanie Božieho Slova, dávanie do zbierky, budovanie cirkvi a služba Pánovi. Keď budeme horlivo chodiť po Božích pastvinách, robiť tie dobré spoločné skutky v cirkvi, budeme vytrvalí, trpezliví a naplnení Svätým Duchom, tak nás Boh dovedie k tým dobrým skutkom, ktoré boli pripravené individuálne a jedinečne pre nás

Sú však aj veci, na ktoré si musíme dať na tejto ceste pozor:

  1. Pokušenie od diabla: diabol nás pokúša viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj to, že nás presviedča robiť veci, ktoré nie sú od Boha. Často si však môžeme myslieť, že od Boha sú a preto musíme byť v tejto oblasti pozorní a počúvať na Boží hlas.
  2. Skúšky viery: Skúšky viery pozná vo svojom živote azda každý kresťan. Sú to napr. prekážky na našej ceste alebo pocity, že to celé nemá zmysel. Avšak dobre vieme, že má zmysel konať dobré skutky, preto je potrebné vytrvať vo viere a prejsť víťazne aj týmito obdobiami. Boh nás samozrejme na našej ceste neopustí a pomôže nám pokračovať ďalej.
  3. Byť v pokušení samého seba: Toto je jedna z najnebezpečnejších oblastí, ktorá sa môže vyskytnúť v živote kresťana. Je to vtedy, keď sme horliví pre Boha iba kvôli sebe, kvôli nášmu individuálnemu požehnaniu. Tento stav sa zakladá na tom, že sme vyvlačovaní vlastnými žiadosťami. Byť vyvlačovaný znamená, že vlastná žiadosť vedie človeka k takým skutkom, ktoré sa môžu zdať ako dobré, ale nepripravil ich pre neho Boh. Skutočné požehnanie je však v horlivosti dobrých skutkov, ktoré pre nás Boh pripravil, aby sme v nich chodili a nie v tom, aby sme horlivo nasledovali Boha iba pre svoje požehnanie.
Vykroč do nových dobrých skutkov

Keď prekonáme tieto tri oblasti, dokážeme urobiť veľké slávne skutky pre Pána a budeme šťastní, pretože naše šťastie sa zakladá na práci na Božom diele. V tom je zmysel nášho života.

V Biblii nájdeme mnoho príkladov, keď sa ľudia chopili tých dobrých skutkov, ktoré pre nich pripravil Boh a prinieslo im to do života mnoho dobrého. Jedným z nich je aj Dávid, o ktorom sme hovorili na minulom zhromaždení. Keď sa rozhodol postaviť Bohu chrám, Boha to tak príjemne prekvapilo, že s ním uzavrel zmluvu a sľúbil jeho pokoleniu mnohé zasľúbenia. 

Ďalším príkladom je samotný Ježiš Kristus, ktorý prišiel na tento svet a dokonale vstúpil do tých dobrých skutkov, ktoré pre neho pripravil Boh. V evanjeliách často čítame Jeho odpoveď na otázku, prečo prišiel na tento svet – t.j. plniť vôľu Nebeského Otca. Dokonca na príbehu, keď premenil vodu na víno, vidíme, že presne na hodiny vedel, čo kedy má presne urobiť. Svoj prvý mesiánsky zázrak vykonal v presne tú hodinu, keď to pre Neho bolo určené. V tomto skutku bolo veľmi veľa Božej slávy, pretože premenenie vody na víno symbolizuje prechod na vyššiu úroveň, prechod z problému do požehnania.

Božie Slovo aj nás nabáda, aby sme vstúpili do dobrých skutkov pripravených pre nás. Keď konečne zistíme a uchopíme, ktoré sú to skutky, ktoré máme činiť, budeme vnímať ako nás viera odzadu tlačí ich vykonávať. Vytrvalý, neochvejný, nadšený, radostný, nezlomný – toto sú tie dobré vlastnosti, ktoré človek má, keď stojí vo viere a robí dobré skutky, ktoré boli pre neho pripravené.

Prečo niektorí ľudia nerobia tie skutky, ktoré im pripravil Boh? Pretože sa boja. Boja sa, že im to nevyjde. Boja sa, že v tom zlyhajú. Boja sa, že je to pre nich až príliš ťažké. Ale my sa nemáme báť! Pretože Boh nám pripravil len také skutky, v ktorých nás aj vopred uschopnil. Spoliehajme sa vo všetkom na Neho a budeme úspešní. Boh nás zachráni dokonca aj v takom prípade, keď urobíme chybu, pretože On aj chybu dokáže premeniť na úspech.

blank

Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. To hovor a napomínaj a karhaj s celým právom rozkazovať. Nech nikto tebou nepohŕda. (Tít 2:11-15)

Boh nás vykúpil od všetkej neprávosti, zaplatil za nás a učinil nás zvláštnym vlastníctvom Božím. My sme skutočne zvláštni, avšak naša zvláštnosť spočíva v tom, že horlíme robiť tie dobré skutky, ktoré pre nás Boh pripravil. 

Buďme teda horliví a s nadšením konajme dobré skutky od Pána. Či už tie spoločné, ktoré robíme všetci rovnako, ako aj tie individuálne, ktoré Boh pripravil jedinečne pre nás.

blank

blank

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.