Evanjelium je Božou mocou

V rámci dnešného odkazu budeme hovoriť o moci evanjelia, aby prišla do nášho života moc a požehnanie z kázanie evanjelia. Je pravý čas na to, aby sme túto pravdu pochopili, uchopili a držali sa jej. Teraz je príležitosť vykročiť smerom dobrej budúcnosti vyzbrojený evanjeliom Ježiša Krista. 

blank

Pri kázaní evanjelia je dôležité pochopenie a vedomie toho, že to vieš robiť. Jednoducho vieš, čo robíš. Niektorí ľudia vedia hovoriť evanjelium intuitívne. Aj v iných oblastiach života sú ľudia, ktorí vedia veci robiť intuitívne aj takí, ktorí sa musia učiť. To znamená, že niektorí ľudia sú takí dobrí v niektorých oblastiach, že robia veci dobre aj napriek tomu, že sa ich nikdy neučili. Potom sú ľudia, ktorí nevedia ich robiť, idú do školy a učia sa. Potom sú ľudia, ktorí to nevedia robiť, idú do školy, ale aj tak sa to nenaučia. Aj my sa potrebujeme naučiť ako hovoriť ľuďom evanjelium.

blank

… a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu … (Rim 1:15-16a)

V 15. verši apoštol Pavol hovorí, že je v ňom ochota kázať evanjelium v Ríme. Staroveký Rím bol centrom Rímskej ríše, bol to najväčší metropol vtedajšej doby. Pavol bol ochotný kázať evanjelium z dvoch dôvodov:

1) pretože ono je Božou mocou

2) pretože sa za evanjelium nehanbil.

Vďaka tomu, že sa nehanbil a išiel do Ríma, toto starobylé mesto má veľmi slávnu kresťanskú minulosť (napr. kresťania zhromažďujúci sa v katakombách, martýri, ktorí zomreli za vlády cisára Nera atď.). Apoštol Pavol si bol vedomý toho, že má v sebe Božiu moc.

Keď si prijal Ježiša Krista, pravdepodobne si nemal pocity hanby. Človek sa nehanbí za to, že prijal od Pána spasenie. To sa stane neskôr, keď sa už človek obráti a tento druh hanby súvisí so zvestovaním evanjelia ľuďom. Keď sa za niečo hanbíš, tak to skryješ. Evanjelium je Božou mocou na záchranu, keď ty si túto moc prijal, prečo by si ju schovával? Ľudia si veľakrát myslia, že len oni sami pochopili evanjelium a ostatní by ho nepochopili, keby ho počuli. Toto zmýšľanie oslabí moc evanjelia. Evanjelium totiž má tú schopnosť, že mu môže hocikto uveriť. Ľudia prídu o spasenie, keď ho nehovoríme a touto hanbou oslabujeme moc evanjelia.

Evanjelium, ktoré sme prijali je mocou Božou. Nie mocou politickej strany, nejakej veľmoci alebo peňazí. Ale Božou mocou. Ono obsahuje moc Božiu na záchranu a má moc kompletne uzdraviť život človeka. Prijali sme evanjelium a zažili sme, že má moc spasiť nás. Má moc uzdraviť, pozdvihnúť naše životy na lepšiu úroveň. Nenechajme si ho len pre seba, ale staňme sa požehnaním pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Nezabudni, že evanjelium je mocou Božou každému veriacemu. Aj tebe. Je potrebné ho šíriť ďalej. Zapri, prekonaj hanbu a hovor túto dobrú správu. Ak je Božia moc v nás, mohla by sa viac prejavovať. Používaš ju? 

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen. (Mt 28:19-20)
Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. (Mk 16:15)

blank

Ježiš Kristus nám zveril veľkú úlohu a ňou je zvestovať evanjelium každému stvoreniu. Máme ísť k ľuďom, aby sa obrátili a učiť ich zachovávať Ježišove prikázania. Evanjelium sa káže tematicky. Aj Ježiš Kristus ho kázal tematicky. Napríklad Samaritánke pri studni hovoril o živej vode. Skús tento týždeň aj ty niekoho osloviť s témou zborený stan Dávidov a uvidíš ako Pán bude s tebou spolupracovať 🙂 

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *