Deň, keď život zvíťazil nad smrťou

Smrť. Nepriateľ. Muky. Zdrvujúca porážka. Slávne víťazstvo. Tieto slová charakterizujú najdôležitejšie tri dni ľudskej histórie. Pred 2000 rokmi sa udialo niečo ohromujúce, ktoré sa zapísalo do našich dejín a zmenilo kurz histórie. Ľudia, ktorí dovtedy žili v tme, mohli uzrieť skutočné svetlo. Svetlo sveta. Vzkrieseného Ježiša Krista, Božieho Syna. Ale pekne po poriadku. Musíme začať od začiatku, a kým sa dostaneme na koniec príbehu, verím, že aj ty, milý čitateľ, uchopíš tú slávnu pravdu evanjelia 🙂

blank

Ľudský život sprevádza veľa útrap. Od detstva až po starobu čelíme rôznym problémom ohľadom financií, medziľudských vzťahov atď. Prekážky buď prekonáme alebo sa ich snažíme elegantne zametať pod koberec. Jedna vec je však istá: najväčší a najobávanejší nepriateľ sa k nám približuje. Javí sa, že je ešte ďaleko, ale hocikedy nás môže prekvapiť. Volá sa smrť a ide po našu dušu. Kto nás vie zachrániť od jej pazúrov? Jedna osoba to dokázala. Kto to je a ako to urobil? Čítaj ďalej a dozvieš sa.

Večný Boží Syn sa narodil na túto Zem, prišiel k nám v tele z mäsa a kostí a dostal meno Ježiš. Štyri evanjeliá vydávajú svedectvo o živote a skutkoch Nazaretského Ježiša, ktorého Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže uzdravoval chorých, vyslobodzoval zajatých a vyučoval ľudí. Na konci svojej služby však musel čeliť svojmu najsilnejšiemu nepriateľovi. Ním je diabol, ktorý zotročuje ľudstvo strachom zo smrti.

Zábitok ani obetný dar nemáš rád, Ty si mi uši otvoril, zápal a obeť za hriech nežiadaš. Vtedy som riekol: Ajhľa, prichádzam. Vo zvitku knihy mi je predpísané. Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. (Ž 40:7-9)

Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním. (Sk 10:38)

A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. (Žid 2:14-15)

blank

Napriek tomu, že Ježiš, Syn človeka nikdy nič zlého neurobil, odsúdili Ho ako zločinca a pribili ho na kríž. Je historicky dokázané, že poprava pribitím na kríž bola veľmi potupná smrť. Človeka s rímskym občianstvom by nikdy nepopravili takýmto ponižujúcim a bolestivým spôsobom. Všemohúci Boh si však vybral túto smrť z veľkej lásky voči nám. V Kristovej obeti vidíme akú hodnotu má ľudský život v Božích očiach. Boh nás miluje rovnako vrúcne ako svojho jediného, čistého, spravodlivého Syna. Je to neuveriteľná predstava, a predsa je to pravda. Ako poznamenal aj autor John Bevere: “keby nás Boh miloval len o kúsok menej ako Ježiša, nikdy by Ho nedal za nás ako obeť”.

… Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. (Zach 12:10)

… prebodli mi ruky, nohy. (Ž 22:17)

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (Jn 3:16)

blank

Čo sa stalo s Ježišom, keď zomrel na kríži? Biblia na viacerých miestach Starej a Novej zmluvy vydáva svedectvo o tom, že Ježiš po svojej smrti išiel priamo do pekla. Sväté Písmo hovorí o tom, že život po smrti pokračuje ďalej. Keďže Ježiš niesol hriechy celého sveta je pochopiteľné, že jeho duch putoval priamo na miesto utrpenia a trestu. Peklo nie je miesto radosti a veselia. Človeka tam nečaká žiadna zábava, ani “starí kamaráti” ale utrpenie, ktoré Biblia opisuje ako oheň, plač a škrípanie zubami. Na toto miesto sa dostal Boží Syn. V Písme čítame, že Ježišov pobyt v pekle bol ohraničený časom: tri dni a tri noci. Kristus v tento čas sa modlil k Otcovi a prosil o záchranu a milosť. 

Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe tri dni a tri noci, tak aj Syn človeka bude v lone zeme tri dni a tri noci. (Mt 12:40)

Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. (Ž 22:2)

blank

V nedeľu sa modlitby Božieho Syna dostali pred Nebeského Otca. Ježiš sa stal hriechom, aby sme sa my mohli stať spravodlivými v Ňom. Je to krásny obraz záchrany, ktorá je k dispozícii nám hriešnym ľuďom. Hriech, okolnosti, ťažkosti nás môžu utláčať. Môžeme sa cítiť ako vták, ktorý je uväznený, trepe sa pod sieťou a nevie sa sám od seba dostať von aj keby chcel. Keď však zavoláme na meno Pánovo, všemohúci Stvoriteľ roztrhne putá a naša duša sa oslobodí od útlaku a ako vtáčik vyletí zo siete. Toto isté zažil aj Ježiš, keď Mu prišiel Otec na pomoc. Polámal osídlo, ktoré spútavalo Ježiša a vyslobodil Ho z moci jeho nepriateľov. Temné bytosti len v úžase pozerali, čo sa deje, keď Ježiš zobral kľúče Smrti a Pekla ako je to napísané v Biblii. Boží Baránok slávne porazil svojich nepriateľov.

Ale ja k Tebe volám o pomoc, ó Hospodine, a moja modlitba hneď zrána predstupuje pred Teba. (Ž 88:14)

Požehnaný je Hospodin, On nás nevydal ich zubom za korisť! Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem. (Ž 124:6-7)

A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. (Zj 1:18)

Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. (Kol 2:15)

The Garden Tomb, Jerusalem, Autor: Daniela Zdražilová

blank

Nazaretský Ježiš niesol na kríži naše hriechy, choroby a cenu nášho zmierenia s Bohom. V Kristovi Boh Otec zmieril so sebou svet. Pred svojou smrťou Ježiš vyhlásil: dokonané je. Vykonal obetu, vylial svoju krv, aby prikryl naše hriechy pred Otcom. Ba aj znášal trest za naše hriechy. On všetko znášal a vytrpel namiesto nás. Práve preto nie je taká osoba, ktorú by Ježiš nemohol zachrániť.

blank

Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu). (Jn 19:30)

Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. (Iz 53:5)

A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. (2Kor 5:18-19)

blank

Po svojom vzkriesení sa ukázal učeníkom a 40 dní bol na Zemi s nimi. Potom vystúpil do Neba a bol oslávený. Po Božej pravici sedí muž, ktorý porazil diabla aj smrť. Život zvíťazil nad smrťou, aby veriaci v Ňom mohli v budúcnosti okúsiť to slávne prvé vzkriesenie z mŕtvych, kedy sa smrteľné zmení v nesmrteľné, a porušiteľné sa stane neporušiteľným. A vtedy začne skutočný život.

blank

blank

Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy. Kto je to ten Kráľ slávy? Hospodin, preveliký v sile a hrdina, Hospodin, vojenný hrdina. Pozdvihnite, brány, svoje hlavy a pozdvihnite ich, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy! A ktože je to ten Kráľ slávy? Hospodin Zástupov, on je Kráľom slávy. Sélah. (Ž 24:7-10)

Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? (1Kor 15:54-55)

blank

blank

MODLITBA

Drahý Nebeský Otec, v mene Ježiša Krista Ti ďakujem za to, že si poslal svojho Syna na túto Zem. On žil, zomrel a vstal z mŕtvych, aby som ja mohol mať večný život v Ňom. Som veľmi rád, že ma čaká dobrá budúcnosť s tebou. Prosím, aby si mi ukázal vo väčšej hĺbke túto slávnu pravdu evanjelia, a daj mi smelosť a moc šíriť túto dobrú správu všade kamkoľvek pôjdem. Ámen.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *